Aktuellt datum och tid: tor 21 jan 2021, 06:23

Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Aerox - Del 35 Montering Malossi MHR innerrotortändsystem
InläggPostat: sön 23 dec 2012, 20:49 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
UNDER ARBETE
Planerar en guide i ämnet
Ska monteras på min Aerox

Bild
Malossi MHR innerrotortändsystem.
En racingtändning från Malossi med innerrotor och dynamisk tändtidpunkt.

MHR Team ignition is a great innovation!!!
Manages multiple maps simultaneously without having to resort to a hand-held device, with just
a simple click.
Ability to shift the selected map by moving the OFFSET (± 2°).
The inner rotor ignition systems designed by Malossi are based on the state-of-the-art technology
applied to racing.
Such a new system resulted from the need to overcome the technical limitations imposed by
conventional fl ywheel ignition, which cannot ensure consistent performance over 10,000 rpm
and causes severe setting-up problems for racing vehicles.
We dramatically modifi ed the control unit to create two new Inner Rotor Ignitions: MHR and
MHR Team.
We made the control unit even more immune to interferences developing an uP STM8 - 8 bit
microprocessor with processing speed of 20MIPS, guaranteeing spark timing with greater
accuracy than prior versions!
The MHR version includes a control unit with variable spark advance timing, not adjustable.

The MHR Team includes a control unit with variable spark advance timing and with 3 trimmers:
- the fi rst trimmer (MAPS) is for selecting the spark advance timing map
- the second trimmer (OFFSET) allows you to shift the selected map ± 2°
- the third trimmer (LIM) used especially for 4-stroke engines, permits you to vary the rev limit between
11.500 RPM to 14.300 RPM and also allows you to disable the rev limiter
It also features 8 preset maps described as follows:
- 2 variable spark advance maps for 4 stroke engines
- 5 variable spark advance maps for 2 stroke engines
- 1 fi xed spark advance map
This ignition kit does not need any further part to work.
It does not affect the original electric system (it produces no voltage to feed lights and
services).
la

TECHNICAL FEATURES
CDI MHR Team
Control unit with variable spark advance timing and with 3 trimmers:
- trimmer MAPS: selects the spark advance timing map
- trimmer OFFSET: shifts the selected map ± 2°
- trimmer LIM: selects the rev limit (16 possible settings)
- 8 preset maps:
- 2 variable spark advance maps for 4 stroke engines
- 5 variable spark advance maps for 2 stroke engines
- 1 fi xed spark advance map
- System based on a uP STM8 - 8 bit microprocessor with a processing speed of 20MIPS
(Million Instructions Per Second).
- Reduced processing time, improved spark advance precision and stability.
- Hardware architecture with improved immunity to interferences.
- Temperature class 105°C cable.


- Compensation for flywheel fitting error of ± 2°
with 0.5° increments via an external trimmer
- 8 spark advance tables selectable via an
external trimmer
- Vector spark advance tables comprised of 24
breakpoints with linear interpolation.
- Adjustable rev limit via an external trimmer
with 16 settings.
- Soft cut feature insures a gradual rev limit cutoff.
- 15 settings to adjust the rev limit between
11,500 RPM and 14,300 RPM with 200 RPM
increments plus a setting to disable the rev
limiter.

ATTENTION : The control unit has an adjustable RPM
limit function to prevent engine damage. Rotating the
trimmer with a screwdriver will adjust the rpm limit
between a range of 11,500 to 14,300, or exclude the limit
function altogether. Every click corresponds to 200 RPMs.

Bild

Bild

CDI MHR
- Variable spark advance
- System based on an uP STM8 - 8 bit microprocessor with a processing speed of 20MIPS
(Million Instructions Per Second).
- Reduced processing time, improved spark advance precision and stability.
- Hardware architecture with improved immunity to interferences.
- Temperature class 105°C cable.
- Vector spark advance tables comprised of 24 breakpoints with linear interpolation.

High voltage coil
- Capacitive discharge
- Ultra high effi ciency
- Constant 30,000 V discharge voltage up to 20,000 rpm
Rotor-stator unit
- Small (Ø 58 mm) and light inner rotor
- Permanent magnet rotor ensuring excellent performance
- Unprecedented effi ciency with minimum weight
WARNING :
with this kind of ignition the lighting set is disconnected.


*******************************************************************************************
Monteringsanvisningar

1 - Förarbete
- Tvätta hela scootern, speciellt motorn där arbetet skall utföras.
- Koppla ur och ta bort batteriet.

2 - Demontering - Minarelli motorer
1. Ta bort kylvätskepumpen
2. Lossa de tre muttrarna som driver kylpumpen och ta bort dem från svänghjulet.
3. Skruva loss muttern som låser svänghjulet på vevaxeln, ta loss svänghjulet med hjälp av svänghjulsavdragaren.
4. Ta bort spolarna ,pickupen och kablarna

3 - Montering - Minarelli / Yamaha-motorer
1. Montera Malossi bottenplatta på motorblocket (dra åt bultarna gradvis i ett kryss mönster)
2. Passa sedan in krysskilen på vevaxeln
3. Montera sedan rotorn dra åt låsmuttern till 30 Nm.
4. Montera statorn på flänshållaren och montera kablar utan att skada dem.
5. Dra åt statorn lite grand med hjälp av de 3st M5 skruvarna (skall justeras och dras åt senare)
6. Kontrollera att rotorn roterar utan problem, annars eliminera orsakerna.

Minnestips
Statorn = Statisk (står still)
Rotorn = Roterar (rör sig)
Dessa minnestips hjälper dig att komma ihåg vad som är vad
Det är samma sak som på elmotorer


Bild
4 - Inställning tändning
1. Montera indikatorklockan i tändstiftshålet
2. Vrid motorn moturs till övre dödpunkt uppnåtts
(När indikatorklockans visare vänder har motorn nått övre dödpunkten)
3. Montera gradskivan och visaren
- Visaren skall peka på noll grader på gradskivan
4. Fortsätt att rotera motorns moturs tills visaren pekar på 32-33 grader
(Det är värdet jag läst av i tabell 1 (tillverkarens rekommendation)
5. Lossa gradskivan utan att rubba vevaxeln
6. Justera referensmarkeringen på rotorn med statorns referensmarkering
(Gör detta genom att vrida på statorn)
7. Dra fast de tre skruvarna på statorn

- Montera brickan för vattenpumpsdrivningen
- Drar sedan fast muttern på vevaxeln med rätt moment
(lås variatorn med variatorspärren)
- Montera bultarna som driver vattenpumen

Bild
5 - Inkoppling kablage
- Sätt i den nya Malossi högspänningspolen anslut jorden och tändkabeln.
- Den svarta kabeln med ringkabelskon och det lilla flatstiftet måste vara ansluten till lilla spolens anslutning.
- Jordpunkten måste vara densamma som för spolarna.
- Det rekommenderas att en enda jordningspunkt för hela tändsystemet används, där spolen jordkabeln (svart), styrenhetens jordledningen (svart med ringkabelskon) och jordkabeln av den högspänningspolen (se diagram sid 19) ansluts.
- Montera den nya Malossi CDI´n (elektronikboxen) på fordonet.
- Anslut statorns kablarna till CDI´n via kabelskon.
- Anslut den orange kabeln med det stora flatstiftet till den stora anslutningen på högspänningspolen.
- Anslut den svarta kabeln kontrollenheten till den gemensamma jordpunkten på det nya systemet (se diagrammet sid. 19).
- Röd tråd är för motorns "dödarknapp" (dödarknapp skall ansluta mot jord).


6 - Kontroll av tändning med hjälp av stroboskoppistol
Om du har en bra stroboskoppistol med en display för att läsa grader förtändningen kan du
göra en dynamisk kontroll på följande sätt.

1. Kör motorn till sin övre dödpunkt och genom att använda en tunn spets
penna eller en drawpoint, märke på rotorn ett referensmärke där det matchar markeringen på statorn.

2. Ta bort mätklocka, montera tändstiftet ansluter den till högspännings-kabel, anslut
stroboskop pistol och starta motorn stabilisera den vid 4.000 rpm.

3. Genom att använda vapnet kollimator
rikta referensmärket på statorn med markeringen dras på rotorn. Om alla verksamheter var
genomförs tillfredsställande, bör vapnet displayen visar den avancerade vinkeln som anges i tabell 1
(± 2 ° grader).

För att få en god tandning, med omsorg kontrollera att avståndet mellan elektroder av
tändstiftet är 0,45 mm.**********************************************************
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- Thoroughly wash the whole vehicle, especially the engine area where work will be
performed.
- Disconnect and remove the battery.
- Air-cooled engines: remove the air pipe and the cooling fan fi tted on the ignition fl ywheel.
- Minarelli engines: remove the aluminium cover supporting the cooling fl uid pump. Loosen
the three nuts driving the cooling fl uid pump and remove them from the ignition fl ywheel.
- After unscrewing the nut locking the ignition fl ywheel on the crankshaft, remove the ignition
fl ywheel by using special extractors. Remove the stator-holding fl ange / the pick-up.
- Remove the high voltage coil and the original control unit from the vehicle.
- Disconnect and eliminate all cables supplying power to the other electrical devices (such as
lights, charger, battery, etc.).
- Remove the original stator.

Minarelli/Yamaha engines:
Fit the Malossi base plate on the engine casing by gradually
tightening the 3 screws provided, carefully fit the key in its seat of the crankshaft and then fit
the rotor perfectly timed with the key and tighten the rotor-locking nut by applying a 30 Nm (3
kgm) torque.
Assemble the stator on the holding flange correctly and fit the cable without damaging it.
Secure the stator by means of the 3 M5 screws supplied without locking it in order to allow a
correct timing by manual rotation of the stator. Make sure that the rotor turns without problems,
otherwise eliminate the causes.

Bild
IGNITION TIMING
Turn the engine anti-clockwise to the top dead centre and zero the dial indicator checking the
exactitude of the operation. Go on with the anti-clockwise engine rotation until the dial indicator
marks the distance indicated in Table 1 (static keying advance) from the top dead centre. Keeping the
crankshaft in this position, align the reference mark on the rotor with the mark drawn on the stator by
turning the stator, then tighten the three stator fastening screws.

Bild
ELECTRICAL CONNECTIONS
- Insert the new Malossi high voltage coil and carefully ground it. Connect the spark wire.
- The black cable with the eyebolt terminal and the small faston must be connected to the
small coil terminal. The eyebolt must be connected to the coil ground.
It is recommended that a single grounding point for the whole ignition system should be used,
where the coil earth wire (black), the control unit earth wire (black with eyebolt terminal) and
the earth wire of the high voltage coil (see diagram pg. 19) should be connected.
- Assemble the new Malossi electronic control unit on the vehicle.
- Connect the stator cables to the control unit by means of the cable terminal plug.
- Connect the orange cable provided with the big faston to the big terminal on the high voltage
coil.
- Connect the black control unit cable to the common ground terminal of the new system (see
diagram pg. 19).
- Red wire for engine kill switch.
- Connect the red wire to the switch (NOT included in the kit), ground the switch.
This is not a necessary connection for the correct operation of an ignition with an internal rotor.

TIMING CHECK WITH STOBOSCOPE GUN
If you have a good stroboscope gun with a display to read the spark advance degrees, you can
make a dynamic check as follows. Drive the motor to its top dead centre and, by using a thin tip
pen or a drawpoint, mark on the rotor a reference mark where it matches the mark on the stator.
Remove the dial indicator, fi t the spark plug connecting it to the high-voltage cable, connect the
stroboscope gun and start the engine stabilizing it at 4,000 rpm. By using the gun collimator
align the reference mark on the stator with the mark drawn on the rotor. If all the operations were
properly performed, the gun display should show the advanced angle as indicated in Table 1
(± 2° degrees).
In order to have a good ignition, having care to check that the distance between electrodes of
the spark plug is 0.45 mm.

Minarelli/Yamaha water-cooled engines - pump on the casing ( 5514690 ): assemble the Malossi
driving flange onto the rotor and fi t the three screws driving the cooling fl uid pump into the flange.


We hope you found the above instructions suffi ciently clear. However, if any points are not
particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the “contact”
section on our Internet site (http://www.malossi.com). We thank you in advance for any comments
and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept
our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and … see you next time.
The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifi cations, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any
typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the
updating matters contained therein.

WARRANTY: Look up warranty terms in our website http://www.malossi.com.
These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and
in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events.
We decline any and all responsibility for improper use.


Bild

Bild

Bild_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Aerox guide: Montering Malossi MHR innerrotortändsystem
InläggPostat: fre 28 dec 2012, 00:30 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
*********************************************
Montera ny tändning och justera tändningen

Bild
Malossi innerrotortändning

Förarbete
- Tvätta hela scootern, speciellt motorn där arbetet skall utföras.
- Koppla ur och ta bort batteriet.

Demontering - Minarelli motorer
1. Ta bort kylvätskepumpen
2. Lossa de tre muttrarna som driver kylpumpen och ta bort dem från svänghjulet.
3. Skruva loss muttern som låser svänghjulet på vevaxeln, ta loss svänghjulet med hjälp av svänghjulsavdragaren.
4. Ta bort spolarna ,pickupen och kablarna

Montering
Bild
Bild 01
Gamla tändningen har jag demonterat tidigare

Bild
Bild 02
Gamla packningen monteras

Bild
Bild 03
Sedan Malossis bottenplatta
Den går ej att montera fel

Bild
Bild 04
Krysskilen har jag redan monterat på vevaxeln

Bild
Bild 05
Sedan ska rotorn monteras

Bild
Bild 06
Jag har låst variatorn på undersidan

Bild
Bild 07
Nu drar jag bara fast bulten lite men senare skall den dras till 30Nm

Bild
Bild 08
Sedan Statorn med kablage (kläm inte kabeln!)

Minnestips
Statorn = Statisk (står still)
Rotorn = Roterar (rör sig)
Dessa minnestips hjälper dig att komma ihåg vad som är vad
Det är samma sak som på elmotorer


Bild
Bild 09
Dra fast de tre bultarna lite grand

Bild
Bild 10
Montera indikatorklockan i tändstiftshålet
Jag skall nu söka upp övredödläget (Ö.D)

Bild
Bild 11
Jag tar bort bulten från vevaxeln och monterar passbiten
Passbiten kommer från gradskivan

Bild
Bild 12
Roterar vevaxeln motsols med hjälp av passbiten
(du måste lossa variatorspärren innan)

Bild
Bild 13
När visaren på indikatorklockan byter riktning har man nått övredödläget (Ö.D)

Bild
Bild 14
Jag "nollställer" klockan i detta läget (Ö.D)

Bild
Bild 15
Nu skall gradskivan monteras på passbiten
(utan att rubba vevens position)

Bild
Bild 16
Visaren jag monterat på motorblocket skall peka på noll grader på gradskivan

Bild
Bild 17
Om jag råkar rubba vevens position kan jag kolla på indikatorklockans "nolla"

Bild
Bild 18
Noll på gradskivan och noll på indikatorklockan = ALLT ÄR OK!

Bild
Bild 19
Just för denna vev och cylinder rekommenderar tillverkaren 32-33 graders förtändning
Jag vrider därför veven motsols till detta värde på gradskivan

Bild
Tabell 1
Tillverkarens rekommenderade förtändning
(2,3mm eller 32-33 grader)

Bild
Bild 20
Nu nollställer jag indikatorklockan igen

Bild
Bild 21
Lossa gradskivan utan att rubba vevens position

Bild
Bild 22
Jag hittar nolläget igen ifall jag rubbar vevens position genom att vrida veven tillbaka till "noll" på indikatorklockan

Bild
Bild 23
Nu skall referensmarkeringen på statorn och rotorn linjeras

Bild
Bild 24
Dra åt bultarna utan att rubba indikatorklockan från nollan

Bild
Bild 25
Referensmarkeringarna på stator och rotor linjerade

Bild
Bild 26
Nu skall bulten dras till 30Nm
(jag har låst variatorn på undersidan igen)

Bild
Bild 27
Plattan för vattenpumpsdrivningen monteras

Bild
Bild 28
Flytta över de tre bultarna för vattenpumpsdrivningen från gamla svänghjulet till nya plattan

Bild
Bild 29
En av tre bultar på plats
Sedan monterar man bara vattenpumpen med kåpan på vanligt sätt

Bild

Kolla gärna in råkopian för youtubeklippet också

CDI - inställning
Bild

trimmer LIM - varvtalsspärr
Används bara på 4-taktare
Läge 0 stryper vid 11500 rpm
Läge 1 stryper vid 11700 rpm
o.s.v till läge E som stryper vid 14300 rpm

Läge F (x) = ingen varvtalstrypning (används för 2-taktare)

trimmer offset - justerar förtändningen +/- i grader.

trimmer maps - välj din "setup".
Läge 1 (x) = "fixed point"

Bild

ELECTRICAL CONNECTIONS
- Insert the new Malossi high voltage coil and carefully ground it. Connect the spark wire.
- The black cable with the eyebolt terminal and the small faston must be connected to the
small coil terminal. The eyebolt must be connected to the coil ground.
It is recommended that a single grounding point for the whole ignition system should be used,
where the coil earth wire (black), the control unit earth wire (black with eyebolt terminal) and
the earth wire of the high voltage coil (see diagram pg. 19) should be connected.
- Assemble the new Malossi electronic control unit on the vehicle.
- Connect the stator cables to the control unit by means of the cable terminal plug.
- Connect the orange cable provided with the big faston to the big terminal on the high voltage
coil.
- Connect the black control unit cable to the common ground terminal of the new system (see
diagram pg. 19).
- Red wire for engine kill switch.
- Connect the red wire to the switch (NOT included in the kit), ground the switch.
This is not a necessary connection for the correct operation of an ignition with an internal rotor.

- Montera den nya tändspolen (högspänningspolen) och jorda den
- Anslut tändkabeln till tändspolen
- Den svarta kabeln med ”ringkabelstiftet” och lilla ”flatstiftet” ansluts till lilla stiftet på spolen
- ”Ringbulten” måste anslutas till spolens jord
- Man rekommenderar att endast en jordningspunkt för tändsystemet används
-Där skall man ansluta spolens jordkabel (svart) samt CDI-boxens jord (svart kabel med ringkabelsko) och jordkabeln från tändspolen ansluts (se diagram sid 19)
- Montera Malossis CDI-box på fordonet
- Anslut kablarna från statorn till CDI-boxen med hjälp av kontaktdonet
- Anslut orangekabel med det stora ”flatstiftet” till den stora kontakten på tändspolen
- Anslut svartkabeln från CDI-boxen till gemensam jord i den nya tändningen (se sid 19)
- Röd tråd ansluts till ”dödarknapp” eller ”dödmansgreppet” som sedan jordas_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Aerox guide: Montering Malossi MHR innerrotortändsystem
InläggPostat: lör 29 dec 2012, 02:02 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
*********************************************
Montera ny tändning och justera tändningen

Bild
Malossi innerrotortändning

Förarbete
- Tvätta hela scootern, speciellt motorn där arbetet skall utföras.
- Koppla ur och ta bort batteriet.

Demontering - Minarelli motorer
1. Ta bort kylvätskepumpen
2. Lossa de tre muttrarna som driver kylpumpen och ta bort dem från svänghjulet.
3. Skruva loss muttern som låser svänghjulet på vevaxeln, ta loss svänghjulet med hjälp av svänghjulsavdragaren.
4. Ta bort spolarna ,pickupen och kablarna

Montering
Bild
Bild 01
Gamla tändningen har jag demonterat tidigare

Bild
Bild 02
Gamla packningen monteras

Bild
Bild 03
Sedan Malossis bottenplatta
Den går ej att montera fel

Bild
Bild 04
Krysskilen har jag redan monterat på vevaxeln

Bild
Bild 05
Sedan ska rotorn monteras

Bild
Bild 06
Jag har låst variatorn på undersidan

Bild
Bild 07
Nu drar jag bara fast bulten lite men senare skall den dras till 30Nm

Bild
Bild 08
Sedan Statorn med kablage (kläm inte kabeln!)

Minnestips
Statorn = Statisk (står still)
Rotorn = Roterar (rör sig)
Dessa minnestips hjälper dig att komma ihåg vad som är vad
Det är samma sak som på elmotorer


Bild
Bild 09
Dra fast de tre bultarna lite grand

Bild
Bild 10
Montera indikatorklockan i tändstiftshålet
Jag skall nu söka upp övredödläget (Ö.D)

Bild
Bild 11
Jag vrider veven moturs tills visaren på klockan byter riktning

Bild
Bild 12
Nu har jag nått övre dödläget!
Då nollställer jag klockan

Bild
Bild 13
Jag fortsätter vrida veven moturs (varje varv på klockan är 1mm förtändning)
Tillverkaren rekommenderar 2,3 mm förtändning (se Tabell 1 nedan)

Bild
Tabell 1
Tillverkarens rekommenderade förtändning
(2,3mm eller 32-33 grader)

Bild
Bild 14
Där har jag 2,3mm!

Bild
Bild15
Nu skall jag bara linjera markeringarna på rotorn och statorn

Bild
Bild 16
Dra åt bultarna ordentligt

Bild
Bild 17
Referensmarkeringarna på stator och rotor linjerade

Bild
Bild 18
Nu skall bulten dras till 30Nm
(jag har låst variatorn på undersidan igen)

Bild
Bild 19
Plattan för vattenpumpsdrivningen monteras

Bild
Bild 20
Flytta över de tre bultarna för vattenpumpsdrivningen från gamla svänghjulet till nya plattan

Bild
Bild 21
En av tre bultar på plats
Sedan monterar man bara vattenpumpen med kåpan på vanligt sätt

Bild

Kolla gärna in råkopian för youtubeklippet också

CDI - inställning
Bild

trimmer LIM - varvtalsspärr
Används bara på 4-taktare
Läge 0 stryper vid 11500 rpm
Läge 1 stryper vid 11700 rpm
o.s.v till läge E som stryper vid 14300 rpm

Läge F (x) = ingen varvtalstrypning (används för 2-taktare)

trimmer offset - justerar förtändningen +/- i grader.

trimmer maps - välj din "setup".
Läge 1 (x) = "fixed point"

Bild

ELECTRICAL CONNECTIONS
- Insert the new Malossi high voltage coil and carefully ground it. Connect the spark wire.
- The black cable with the eyebolt terminal and the small faston must be connected to the
small coil terminal. The eyebolt must be connected to the coil ground.
It is recommended that a single grounding point for the whole ignition system should be used,
where the coil earth wire (black), the control unit earth wire (black with eyebolt terminal) and
the earth wire of the high voltage coil (see diagram pg. 19) should be connected.
- Assemble the new Malossi electronic control unit on the vehicle.
- Connect the stator cables to the control unit by means of the cable terminal plug.
- Connect the orange cable provided with the big faston to the big terminal on the high voltage
coil.
- Connect the black control unit cable to the common ground terminal of the new system (see
diagram pg. 19).
- Red wire for engine kill switch.
- Connect the red wire to the switch (NOT included in the kit), ground the switch.
This is not a necessary connection for the correct operation of an ignition with an internal rotor.

- Montera den nya tändspolen (högspänningspolen) och jorda den
- Anslut tändkabeln till tändspolen
- Den svarta kabeln med ”ringkabelstiftet” och lilla ”flatstiftet” ansluts till lilla stiftet på spolen
- ”Ringbulten” måste anslutas till spolens jord
- Man rekommenderar att endast en jordningspunkt för tändsystemet används
-Där skall man ansluta spolens jordkabel (svart) samt CDI-boxens jord (svart kabel med ringkabelsko) och jordkabeln från tändspolen ansluts (se diagram sid 19)
- Montera Malossis CDI-box på fordonet
- Anslut kablarna från statorn till CDI-boxen med hjälp av kontaktdonet
- Anslut orangekabel med det stora ”flatstiftet” till den stora kontakten på tändspolen
- Anslut svartkabeln från CDI-boxen till gemensam jord i den nya tändningen (se sid 19)
- Röd tråd ansluts till ”dödarknapp” eller ”dödmansgreppet” som sedan jordas_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Aerox guide: Montering Malossi MHR innerrotortändsystem
InläggPostat: sön 30 dec 2012, 02:35 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
Justera förtändning med gradskiva

En guide på hur

Bild
Stage6 - Gradskiva

Bild
Motoforce - Kolvstopp M14x1.25 (2-takt)
Detta verktyg är mycket populärt då man skruvar ner det i topplocket där annars tändstiftet sitter och på så sätt spärrar man kolvens rörelse.
Perfekt att använda för att hitta kolvens dödläge!

Bild
Motoforce - Skjutmått (Digitalt)

Bild
Bild 01
Jag ska först montera passbulten
(följer med gradskivan)

Bild
Bild 02
Jag monterar den på vevaxeln

Bild
Bild 03
Jag ska först hitta övre dödläget
Jag använder ett skjutmått men det går lika bra med ett kolvstopp

Bild
Bild 04
Jag sticker ned spetsen i tändstiftshålet

Bild
Bild 05
När jag vrider veven motsols går kolven uppåt

Bild
Bild 06
När jag känner att kolven vänder har jag hittat övre dödläget

Bild
Bild 07
Utan att rubba veven monterar jag gradskivan
Jag har redan monterat visaren på blocket

Bild
Bild 08
Visaren skall nu peka på noll grader

Bild
Bild 09
Nu vrider jag veven motsols till 24 grader
(enligt tillverkarens rekomendation)

Bild
Bild 10
Bort med gradskivan (utan att rubba veven)

Bild
Bild 11
Nu skall referensmärkena på rotor och stator linjeras

Bild
Bild 12
Bulten på veven skall dras till 30Nm

Bild
Bild 13
Stator och rotor linjerad_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Aerox guide: Montering Malossi MHR innerrotortändsystem
InläggPostat: mån 31 dec 2012, 12:46 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
För att säkerställa korrekt tändpunkt vid höga varvtal samt för att få en gnista med bra tändenergi monterar jag Malossis innerotor tändning.
Fördelarna med en innerotor tändning är att den skonar motorns vevaxellager och möjligheten finns till snabba inställningar för att kunna justera optimalt utan stora ingrepp.

Guide: Montera ny tändning och justera förtändning

Montering av stator och rotor
Bild
Malossi innerrotortändning

Bild
Holex - Tändpunktsmätare

Tips
Klicka på bilder för att läsa mer på TS-webbutik


Förarbete
- Tvätta hela scootern, speciellt motorn där arbetet skall utföras.
- Koppla ur och ta bort batteriet.

Demontering - Minarelli motorer
1. Ta bort kylvätskepumpen
2. Lossa de tre muttrarna som driver kylpumpen och ta bort dem från svänghjulet.
3. Skruva loss muttern som låser svänghjulet på vevaxeln, ta loss svänghjulet med hjälp av svänghjulsavdragaren.
4. Ta bort spolarna ,pickupen och kablarna

Montering tändning

Bild
Bild 01
Gamla tändningen har jag demonterat tidigare

Bild
Bild 02
Gamla packningen monteras

Bild
Bild 03
Sedan Malossis bottenplatta
Den går ej att montera fel

Bild
Bild 04
Krysskilen har jag redan monterat på vevaxeln

Bild
Bild 05
Sedan ska rotorn monteras

Bild
Bild 06
Jag har låst variatorn på undersidan

Bild
Bild 07
Nu drar jag bara fast bulten lite men senare skall den dras till 30Nm

Bild
Bild 08
Sedan Statorn med kablage (kläm inte kabeln!)

Minnestips
Statorn = Statisk (står still)
Rotorn = Roterar (rör sig)
Dessa minnestips hjälper dig att komma ihåg vad som är vad
Det är samma sak som på elmotorer


Bild
Bild 09
Dra fast de tre bultarna lite grand

Justering förtändning med indikatorklocka

Bild
Bild 10
Montera indikatorklockan i tändstiftshålet
Jag skall nu söka upp övredödläget (Ö.D)

Bild
Bild 11
Jag vrider veven moturs tills visaren på klockan byter riktning

Bild
Bild 12
Nu har jag nått övre dödläget!
Då nollställer jag klockan

Bild
Bild 13
Jag fortsätter vrida veven moturs (varje varv på klockan är 1mm förtändning)
Tillverkaren rekommenderar 2,3 mm förtändning (se Tabell 1 nedan)

Bild
Tabell 1
Tillverkarens rekommenderade förtändning (2,3mm)

OBS!
Grad värdet som står i tabellen är värdet man läser av med en stroboskåplampa (verkliga förtändningen vid 4000rpm).
Det är INTE värdet man ställer in med en gradskiva.
(Tack för hjälpen Erik_ med att tyda Tabellen)!


Bild
Bild 14
Där har jag 2,3mm!

Bild
Bild15
Nu skall jag bara linjera markeringarna på rotorn och statorn

Bild
Bild 16
Dra åt bultarna ordentligt

Bild
Bild 17
Referensmarkeringarna på stator och rotor linjerade

Bild
Bild 18
Nu skall bulten dras till 30Nm
(jag har låst variatorn på undersidan igen)

Montering vattenpumpsdrivning

Bild
Bild 19
Plattan för vattenpumpsdrivningen monteras

Bild
Bild 20
Flytta över de tre bultarna för vattenpumpsdrivningen från gamla svänghjulet till nya plattan

Bild
Bild 21
En av tre bultar på plats
Sedan monterar man bara vattenpumpen med kåpan på vanligt sätt

CDI - inställning
Bild

Du kan göra vissa förändringar på tändningen med dessa tre switchar
______________________________________________________________
Switch 1 - trimmer LIM - varvtalsspärr används bara på 4-taktare
Läge 0 stryper vid 11500 rpm
Läge 1 stryper vid 11700 rpm
o.s.v till
Läge E som stryper vid 14300 rpm
Läge F (x) = ingen varvtalstrypning (används för 2-taktare)
______________________________________________________________
Switch 2 - trimmer offset - finjusterar förtändningen +/- i grader.
______________________________________________________________
Switch 3 - trimmer maps - välj läge för just din "setup".
______________________________________________________________

Länk till Malossis installations anvisningar

Sedan krävs det praktiska test för att göra den sista finjusteringen av tändningen
Men det återkommer jag till senare<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=HKBt8jbvvdk" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HKBt8jbvvdk" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  

cron